Regulamin

REGULAMIN
BYDGOSKIEJ KAJAKOWEJ MASY WODNEJ BYDGOSZCZ

23 CZERWIEC 2018I. Organizatorzy:

Organizatorami BYDGOSKIEJ KAJAKOWEJ MASY WODNEJ zwanej dalej BKMW są:
1. Bydgoskie Stowarzyszenie Kajakowe BINDUGA
2. Les Higiena Sp. z o.o.
3. Mediart Sp. z o.o.
4. Bractwo Wodne


II. Warunki uczestnictwa:

1. W BKMW uczestniczyć mogą osoby pełnoletnie, umiejące pływać, posiadające przynajmniej podstawowe doświadczenie w turystyce kajakowej, cieszące się dobrym stanem zdrowia, który nie stanowi przeciwwskazań dla uczestnictwa w masie. W przypadku nieletnich osób indywidualnych lub zorganizowanych grup sportowych – nieletni są pod opieką trenerów lub opiekunów.
2. Warunkiem uczestnictwa w BKMW jest zgłoszenie udziału poprzez rejestrację na stronie internetowej www.masabydgoszcz.pl oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wyznaczonym terminie.
3. Uczestnicy BKMW biorą udział w masie na własną odpowiedzialność .
4. Dopuszcza się udział w BKMW osób indywidualnych niepełnoletnich, ale tylko pod opieką dorosłych i w proporcji jeden Opiekun - jedno Dziecko. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za dziecko i płynie z nim w kajaku.
5. Zgłoszenia udziału w BKMW można dokonać do 23 czerwca 2018 roku w sposób opisany na stronie internetowej www.masabydgoszcz.pl . W dniu startu może być ograniczona możliwość zapewnienia sprzętu.
6. W przypadku wyczerpania się przewidzianych miejsc Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wcześniejszego zakończenia zapisów.
7. Opłata wpisowa wynosi 25 zł/ os dla osób chcących wypożyczyć sprzęt oraz 15 zł/os dla pozostałych osób. Opłata w dniu masy wynosi 50,00zł /os


IV. Obowiązki Organizatora:

1. Organizatorzy zapewniają Uczestnikom, którzy zgłosili wcześniej chęć wypożyczenia kajaków i dokonali stosownej opłaty, odpowiedni sprzęt pływający, na który składać się będzie: miejsce w kajaku, wiosło oraz kamizelka asekuracyjna.
2. Każda osoba zweryfikowana otrzyma program BKMW i talon na posiłek.
3. Organizatorzy zobowiązują się zawrzeć odpowiednie ubezpieczenie grupowe Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
4. Zapewnienie Organizatora przewozu osób i kajaków z mety nr 1 do punktu startu.


V. Obowiązki Uczestnika:


1. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu.
2. Uczestnik powinien stawić się w dniu rozpoczęcia BKMW o wyznaczonej godzinie i w miejscu podanym na stronach Bydgoskiej Kajakowej Masy Wodnej (www i FB).
3. W czasie trwania BKMW Uczestnik zobowiązany jest stosować się do poleceń Organizatorów (pilotów) oraz ratowników WOPR, asekurujących spływ.
4. Uczestnik powinien sprawdzić sprawność sprzętu w momencie jego pobierania i zgłosić ewentualne uszkodzenia Organizatorom.
5. Na uczestniku ciąży obowiązek dbania o powierzony mu sprzęt oraz odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone z jego winy oraz zwrot wypożyczonego sprzętu na mecie .
6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z jego winy innym osobom lub mieniu.
7. Podczas imprezy oraz bezpośrednio przed jej rozpoczęciem obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz środków odurzających lub innych podobnie działających środków. Osoby nietrzeźwe zostaną wykluczone z uczestnictwa w BKMW bez prawa do zwrotu opłaty wpisowej.
8. Uczestnicy zobowiązani są do płynięcia w zapiętych kamizelkach asekuracyjnych.
9. Uczestnikom nie wolno wyprzedzać PILOTA płynącego na czele BKMW.
10. Uczestnicy mają obowiązek zachowania porządku i czystości w trakcie trwania BKMW.
11. Uczestnicy zobowiązani są do udzielania pomocy pozostałym uczestnikom na trasie w razie potrzeby i zgodnie ze swoimi umiejętnościami.


VI. Postanowienia końcowe:

1. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w programie BKMW, a w przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych niezależnych od Organizatorów czynników stwarzających niebezpieczeństwo dla Uczestników lub uniemożliwiających prowadzenie imprezy, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesunięcia terminu BKMW, odwołania jej w całości lub przerwania w trakcie jej trwania.

2. Osoby, które nie będą przestrzegać Regulaminu lub w inny sposób będą stwarzać niebezpieczeństwo dla siebie i pozostałych uczestników BKMW, mogą zostać wykluczone
z udziału, bez zwrotu wniesionych opłat.
3. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika w czasie trwania BKMW.
4. Po dokonaniu zgłoszenia, rezygnacja z uczestnictwa w BKMW bez utraty opłaty wpisowej jest niemożliwa.
5. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.


VII. Trasa

START – Bydgoszcz Opławiec

(możliwy dojazd na start komunikacją miejską - linia 58, przystanek Biwakowa)

Zbiórka 14:30, start 15:00
Bydgoszcz Opera – 16:30
Bydgoszcz Hala Łuczniczka – meta nr 1 – 17:30

Ster Na Bydgoszcz
Bydgoszcz